หลักสูตรรถจักรยานยนต์

จำนวน  15  ชั่วโมง  1,000  บาท

ภาคทฤษฎี  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมทั้งหมด  5  ชั่วโมง  ดังนี้

1.วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย  2  ชั่วโมง

2.วิชาจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ  1  ชั่วโมง

3.วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถและถนน  1.30  ชั่วโมง

4.วิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล  30  นาที

ภาคปฏิบัติ  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมทั้งหมด  10  ชั่วโมง  ดังนี้

1.วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์  5  ชั่วโมง

– การตรวจเช็ครถประจำวัน

– การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่

– ท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง  การจูงรถเดินหน้าและถอยหลัง  การจูงรถเป็นเลขแปด  การขึ้นรถและลงรถ

การจัดท่านั่งของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

2.วิชาการฝึกขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ  5  ชั่วโมง

– การเบรค

– การขับรถเข้าโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด

– การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง

– การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดานแคบ

– การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด

– การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

– การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

– การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรในสนามทดสอบ

หมายเหตุ: ทุกหลักสูตร  เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมครบตามที่กำหนดแล้ว  ทางโรงเรียนจะทำการสอบให้  และเมื่อสอบผ่าน  จะมีหนังสือรับรองยืนยันให้ผู้เรียนนำหนังสือของทางโรงเรียนไปถ่ายรูป  และรับบัตรได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ