หลักสูตรรถยนต์  เกียร์อัตโนมัติ

จำนวน  15  ชั่วโมง  5,500  บาท

ภาคทฤษฎี  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมทั้งหมด  5  ชั่วโมง  ดังนี้

1.วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย  2  ชั่วโมง

2.วิชาจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ  1  ชั่วโมง

3.วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถและถนน  1.30  ชั่วโมง

4.วิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล  30  นาที

ภาคปฏิบัติ  ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมทั้งหมด  10  ชั่วโมง  ดังนี้

1.วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์  3  ชั่วโมง

– การใช้รถ

– การตรวจเช็ครถเบื้องต้น

– การเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสาร

– การใช้เกียร์  การใช้คันเร่ง  การเบรคอย่างถูกต้อง  การควบคุมรถเบื้องต้น  การหยุดรถ

– การเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

2.วิชาการฝึกขับรถตามท่าฝึกต่างๆ  4  ชั่วโมง

– การเดินหน้าและหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย

– การควบคุมความเร็วในทางโค้งรูปตัวเอส / การขับซิกแซก

– การกลับรถในทางแคบ

– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง

– การขับรถเลี้ยวมุมฉาก

– การถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย  ขนานขอบทาง

– การถอยหลังและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก  90  องศา

– การถอยหลังและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก  90  องศา

– การเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก  90  องศา

– การเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก  90  องศา

– การหยุดรถ  จอดรถ  และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

– การหยุดรถบนทางราบ

– การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรในสนามทดสอบ

3.วิชาการฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง  3  ชั่วโมง